มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913109001
นางสาวกมลวรรณ แป้นชาวนา 
2
5913109002
นางสาวกมลพัชร แก้วกองทอง 
3
5913109003
นางสาวสุกฤตา เทพเทวาพิทักษ์ 
4
5913109004
นางสาวสุนิสา ออมสิน 
5
5913109005
นางสาวสุภาวดี พรมช่วย 
6
5913109006
นางสาวสุภาวดี แย้มทัศน์ 
7
5913109007
นางสาวโสมสุภางค์ ชุ่มชื่น 
8
5913109008
นางสาวอรพรรณ จันทร์แป้น 
9
5913109009
นางสาวไอลดา คงยอด 
10
5913109010
นายกานต์ ครองสุข 
11
5913109011
นายคณาธิป บุญม่วง 
12
5913109012
นายคณาธิป อุไรรัตน์ 
13
5913109013
นายจักรกฤษ ฉายบุก 
14
5913109014
นายเจษฎา จันทร์จิตร 
15
5913109015
นายชัยรัตน์ เอี่ยมอ้น 
16
5913109017
นายธนภณ แสงศิริ 
17
5913109018
นายธวัชชัย แก้วสังสี 
18
5913109019
นายธัญเทพ เนียมสลุด 
19
5913109020
นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย 
20
5913109021
นายพงศธร คงอินทร์ 
21
5913109022
นายภาศกร ติ้สา 
22
5913109023
นายวีรพล สุขดิบ 
23
5913109024
นายศิลาชัย คงสุจริต 
24
5913109025
นายสุรวัฒน์ เก่าบ้านใหม่ 
25
5913109026
นายสุรัฐ ทับจ๊อก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5913109027
นายอนุสรณ์ เหล่าเมือง 
27
5913109028
นายอภินันท์ ล้อมแพน 
28
5913109030
นายเอกรัตน์ ยั่งยืนวัฒนกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................