มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข.
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6467422009
นางสาวประอรรัตน์ รอดบำรุงโชติสิน 
2
6467422022
นายณัฐภาคย์ ดอกไม้ 
3
6467422030
นายสุทธิเดช โคกน้อย 
4
6467422034
นางสาวณัฎฐณิชา คุ้มยิ้ม 
5
6467422035
นางนภัสนันท์ บุญจุ้ย 
6
6467422036
นางสาวปาณิสรา นาเลิศ 
7
6467422043
พันตำรวจตรีนครินทร์ จันทรมณี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................