มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412614001
นางสาวจิดาภา พรมวงษ์ 
2
6412614002
นางสาวจิรัชญาวรรณ รัตนพันธ์ 
3
6412614003
นางสาวชาลิสา พินิจภาระ 
4
6412614004
นางสาวณัชชา เปี่ยมบุญ 
5
6412614005
นางสาวณัฐชา สุภาพ 
6
6412614006
นางสาวนัฎนรี กุลฉิม 
7
6412614007
นางสาวพรลักษณ์ สกุลเฮง 
8
6412614008
นางสาวลลินลภัส จันทร์แดง 
9
6412614009
นางสาวภัคธร กัลยาศิริ 
10
6412614010
นางสาวเมธิณี เหมือนครุฑ 
11
6412614011
นางสาวรวิวรรณ เจริญผล 
12
6412614012
นางสาวรุ่งนภา สังข์เอี่ยม 
13
6412614013
นางสาววรรณฑิรา พรหมประพันธ์ 
14
6412614014
นางสาวศศิวิมล คงขาว 
15
6412614015
นางสาวอัสมา อนันตรไพบูลย์ 
16
6412614016
นางสาวอารีวรรณ ดาผะเดิม 
17
6412614017
นายกฤษฎา เสือชาวนา 
18
6412614018
นายกิตติ แสนบุญเลิง 
19
6412614020
นายจินุพงษ์ รอดโพธิ์ 
20
6412614021
นายณัฐพล สุขสวัสดิ์ 
21
6412614022
นายทศธร ไชยพูน 
22
6412614023
นายธีรภัทร ทิพโสต 
23
6412614024
นายธีรภัทร พรมนำ 
24
6412614025
นายนนทกร ศรีจันทร์วงศ์ 
25
6412614026
นายนเรศ เจริญศิลป์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412614027
นายปิยพงษ์ หมั่นการ 
27
6412614028
นายวีรภัทร เรือนวงค์ 
28
6412614029
นายวีระศักดิ์ อุดมสุข 
29
6412614030
นายสรศักดิ์ รอดเพ็ชร 
30
6412614031
นายสุริยา คำโบสถ์ 
31
6412614032
นายอนันต์ เรืองอุไร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................