มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912247004
นางสาวปรียาการย์ แก้วทอง 
2
5912247021
นายเปรมวิช เนียมเปรม 
3
5912247028
นายไวทยา ทองเพ็ชร 
4
5912247031
นายสุรยุทธ ช่างพละดิษฐ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................