มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 21/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032412002
นางสาวจุฑารัตน์ โคกทอง 
2
6032412004
นางสาวนิตยา เนียมสวรรค์ 
3
6032412005
นางสาวเพียงตะวัน จันทร์อินทร์ 
4
6032412006
นางสาววิรมณ มาผึ้ง 
5
6032412007
นางสาวสุธาสินี เครือพานิช 
6
6032412008
นางสาวสุพัตรา วรนารถ 
7
6032412009
นางสาวอภิญญา อุดมธนวงศ์ 
8
6032412010
นางสาวอรทัย สุขลาภ 
9
6032412011
นายกฤชฐา พรมดวงรัตน์ 
10
6032412013
นายกวิน ญาณฤทธิ์ 
11
6032412014
นายกวี วาทิตธราดล 
12
6032412019
สิบตำรวจโทชิรพงศ์ ยะราช 
13
6032412022
สิบตำรวจตรีถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ 
14
6032412026
สิบเอกประภากร ทองสุข 
15
6032412028
นายปาราเมศ บุญมา 
16
6032412029
นายพงศธร อุปสิทธิ์ 
17
6032412031
สิบเอกยศภัทร ยอดยิ่ง 
18
6032412032
นายยุทธนา วงศ์วารี 
19
6032412033
สิบตำรวจตรีวัลลภ อานพรม 
20
6032412034
นายวิชาญศักดิ์ อุปกูล 
21
6032412035
นายวิบูลย์ แสงน้อย 
22
6032412037
นายศักดิ์ชัย ธรรมยา 
23
6032412041
นายสีหเดช ศรีหาอินทร์ 
24
6032412042
สิบตรีสุรสิทธิ์ พันธ์จีน 
25
6032412043
สิบตำรวจตรีอัฐกร โมสกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 21/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6032412045
นายจรัญ ดิษฐบ้านไร่ 
27
6032412046
สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมี 
28
6032412047
สิบตำรวจโทจักรกริช รัตนะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................