มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512231026
นายปิยังกรู อินทร์ทับ 
2
6512231034
นางสาวจุฑามณี เสถียรวชิรกุล 
3
6512231035
นางสาวชนัญชิดา จันเฮ้า 
4
6512231037
นางสาวนิกัลยา กลิ่นฟุ้ง 
5
6512231038
นางสาวปุณยนุช นวลศรี 
6
6512231040
นางสาวมณิสา ธนสัมบันน์ 
7
6512231041
นางสาวรวินันท์สิริ เรืองสิริสกุล 
8
6512231042
นางสาวรัตนวลี ปานขาว 
9
6512231044
นายกฤษฎา งามแพง 
10
6512231045
นายก้องภพ ฮินเดิ้ล 
11
6512231047
นายจิตวีร์ เขียวบ้านยาง 
12
6512231048
นายชยานันต์ แก้วมา 
13
6512231049
นายชวินวิชญ์ เรืองเพชร 
14
6512231052
นายธัญธวัช สารช้างอ่อน 
15
6512231055
นายปัณณวัฒน์ หมื่นคำลือ 
16
6512231057
นายพิทยพัฒน์ เหรียญทศ 
17
6512231058
นายภัควัตร อินทรทัศน์ 
18
6512231060
นายภาณุวิชญ์ ทองสุข 
19
6512231062
นายวรฤทธิ์ บางยิ้ม 
20
6512231063
นายวิกร หนุนนาค 
21
6512231067
นายพงศกร รอดพระ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................