มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612607002
นางสาวกนิษฐา สุขะตา 
2
5612607008
นางสาวชนาภา แตงจ๊อก 
3
5612607012
นางสาวธนภรณ์ ดีตูม 
4
5612607015
นางสาวนันทิกานต์ รอดเป้า 
5
5612607024
นางสาววิชุดา จิตรพินิจ 
6
5612607040
นางสาวอารีย์รัตน์ มีแสง 
7
5612607047
นายศิลา ชาววิวัฒน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................