มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612602062
นางสาวณิชา บัวเดชาวิทย์ 
2
6612602064
นางสาวนิศามณี ภุมรินทร์ 
3
6612602079
นางสาวอรอมล นาคก้อน 
4
6612602102
นางสาวกนกพร พวงกัลยา 
5
6612602103
นางสาวกฤติมา กัลยา 
6
6612602104
นางสาวกัญญาพัชร ด่านเสรี 
7
6612602105
นางสาวกัลยา แสงทอง 
8
6612602106
นางสาวเขมากร รอดกำเหนิด 
9
6612602107
นางสาวจันทิมา ปู่หลุ่น 
10
6612602108
นางสาวณฐพร แย้มโชติ 
11
6612602109
นางสาวณัฏฐ์ณภาส์ รัตนสิทธากุล 
12
6612602110
นางสาวณัฏฐณิชา ศิริวงค์ 
13
6612602111
นางสาวณัฐธิดา ศรีพวง 
14
6612602112
นางสาวณัฐภรณ์ พูนบุญ 
15
6612602113
นางสาวนงนภัส หงษ์พรม 
16
6612602114
นางสาวนพมาศ จันทร์หลง 
17
6612602115
นางสาวนุชวรา คำชา 
18
6612602116
นางสาวปุณยนุช พะวงค์ 
19
6612602117
นางสาวพรปวีณ์ เพชรพงษ์ 
20
6612602118
นางสาวพิมาดา สุขแจ่ม 
21
6612602119
นางสาวมีนา แจ้งชัด 
22
6612602120
นางสาววชิรดา เกิดทวี 
23
6612602122
นางสาววิชาญา สีนรครุฑ 
24
6612602123
นางสาววิมลณัฐ ทองอำไพ 
25
6612602125
นางสาวสุวภัคร เอี่ยมคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612602127
นางสาวอนงคราญ อ้อไสว 
27
6612602128
นางสาวอนิชา เชื้อพันธ์ 
28
6612602129
นางสาวอัญชิสา แก้ววรรณ์ 
29
6612602130
นางสาวอารียา ลำขวัญ 
30
6612602131
นายกิตติพงศ์ สุวรรณวงษ์ 
31
6612602133
นายกิตติศักดิ์ พานุรักษ์ 
32
6612602135
นายณัฐชนน คำสว่าง 
33
6612602136
นายณัฐวัฒน์ แซ่หลอ 
34
6612602138
นายธันวารัถฐ ศรีสังข์งาม 
35
6612602139
นายนครินทร์ มุกดา 
36
6612602140
นายนนท์ปภัทร์ มะการ 
37
6612602141
นายนัทธวัฒน์ กิตติเวช 
38
6612602142
นายปรัชญา คำแก้ว 
39
6612602143
นายพงศกร ประสมใจ 
40
6612602144
นายพีรภัทร์ โต่นวุธ 
41
6612602145
นายภาคิน ปุญญฤทธิ์ 
42
6612602147
นายวรเทพ สังฆรักษ์ 
43
6612602148
นายวรเมธ เตชะแก้ว 
44
6612602149
นายวรัญญู ชาลีจังหาญ 
45
6612602150
นายศุภกร ห้องทรง 
46
6612602151
นายสุรัชกมล คงทน 
47
6612602153
นางสาวอภิญญา มุกทั่ง 
48
6612602156
นายศุภกฤต ศุภวงศ์เจริญ 
49
6612602157
นางสาวณัฐวรรณ ทำงาม 
50
6612602158
นางสาวอังคณา ปั้นทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6612602159
นายณธีนนท์ ตันสกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................