มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112429015
นางสาวปาจรีย์ จันทะคูณ 
2
6112429032
นายเกษม เสือสมิง 
3
6112429034
นายจิรสิน มนตรี 
4
6112429036
นายบัณฑูล สุวรรณพจน์ 
5
6112429037
นายปิยะพงษ์ ใจสมัคร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................