มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012426002
นางสาวกมลลักษณ์ ลอสวัสดิ์ 
2
6012426003
นางสาวกมลวรรณ ทับทิมทอง 
3
6012426004
นางสาวจันทิมา ต่วนเอี่ยม 
4
6012426005
นางสาวจิณณพัด ธูปเทียน 
5
6012426006
นางสาวจุฑามาศ เลื่อนฟ้า 
6
6012426007
นางสาวชนาพร พิศมัย 
7
6012426008
นางสาวชุติภา เอี่ยมปาน 
8
6012426009
นางสาวชุติมา นิ่มมั่ง 
9
6012426010
นางสาวณิชกานต์ สืบสุยะ 
10
6012426011
นางสาวดวงตา ประมวล 
11
6012426012
นางสาวธัญสิริ ศรีโสภา 
12
6012426013
นางสาวธัญสุดา เพ็ญศรี 
13
6012426014
นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชร 
14
6012426015
นางสาวนริศรา รณที 
15
6012426016
นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำ 
16
6012426017
นางสาวบุศรินทร์ ทะลา 
17
6012426018
นางสาวพัชรพร น้อยธนะ 
18
6012426019
นางสาวพัสกร เอี่ยมรักษา 
19
6012426020
นางสาวเพชรนภา ปิ่นทอง 
20
6012426021
นางสาวมัณฑนา ทองดี 
21
6012426022
นางสาวเมตตา นันทะพา 
22
6012426023
นางสาวรัชนู นาคไทย 
23
6012426024
นางสาวรัตน์ฏณากร อินรอด 
24
6012426026
นางสาววรรณิศา ปัญญาคำ 
25
6012426027
นางสาววิภาวี จันทร์ลือชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012426028
นางสาววิภาวี สิงห์รักษ์ 
27
6012426030
นางสาวศิริลักษณ์ ผลเพิ่ม 
28
6012426032
นางสาวสุพรรณวดี วะลา 
29
6012426033
นางสาวสุวนัทรกมล กล่ำป่วน 
30
6012426035
นางสาวอัฐภิญญา ทิพวัน 
31
6012426036
นายกริชฎา รอดอยู่ 
32
6012426037
นายชยธร เมืองชาวสวน 
33
6012426038
นายณัฐวุฒิ แย้มชูติ 
34
6012426039
นายธนิตพงษ์ เเก้วชูเชิด 
35
6012426040
นายธีรพัฒน์ ยังเอี่ยม 
36
6012426041
นายธีระพงษ์ ดีเอี่ยม 
37
6012426043
นายนพนัฐ คำสุวรรณ 
38
6012426044
นายนิติ กลิ่นเกตุ 
39
6012426045
นายปฏิภาณ ศรีทอง 
40
6012426047
นายปราโมทย์ ลีสินลา 
41
6012426048
นายพงศ์ศุลี ทองไพบูลย์ 
42
6012426049
นายพีรวิชญ์ เมฆเสือ 
43
6012426050
นายวานิช บัวเขียว 
44
6012426051
นายสิรภัทร ธงสันเทียะ 
45
6012426052
นายสุภนัย สุขเมือง 
46
6012426053
นายเสกสรร น้อยนวล 
47
6012426054
นายโสภณ จ้อยโหมด 
48
6012426055
นายอนุเชษฐ์ ไกรกิจราษฏร์ 
49
6012426056
นายอภิศิษฐ์ สำราญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................