มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012426008
นางสาวชุติภา เอี่ยมปาน 
2
6012426023
นางสาวรัชนู นาคไทย 
3
6012426040
นายธีรพัฒน์ ยังเอี่ยม 
4
6012426045
นายปฏิภาณ ศรีทอง 
5
6012426050
นายวานิช บัวเขียว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................