มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 3
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6615224001
นางสาวพิมพ์นิภา เกตุขำ 
2
6615224002
นางสาวสุชาดา น้ำคำ 
3
6615224003
นางสาวอภิชญา สุวรรณศิลป์ 
4
6615224004
นางสาวอัญธิดาภรณ์ ชินคำ 
5
6615224005
นายคณัสนันท์ แก้วมั่น 
6
6615224006
นายชโยดม คชพงษ์ 
7
6615224007
นายชัยพร กอกเผือก 
8
6615224008
นายเด่นดนัย โพธิ์เงิน 
9
6615224009
นายตะวัน โอษอ้วน 
10
6615224010
นายธราดล แก้วแดง 
11
6615224011
นายธีรศักดิ์ พันธ์มณี 
12
6615224012
นายบุรัสกร คำภาแก้ว 
13
6615224013
นายประกาย ดอนไพรอ่อน 
14
6615224014
นายพงศ์ภรณ์ กรึงพุทรา 
15
6615224015
นายพิศุทธิ์ ภูฆัง 
16
6615224016
นายภัทรนันท์ แย้มปั้น 
17
6615224017
นายภานุพงษ์ กุหลาบ 
18
6615224018
นายยุทธจักร อินทร์คง 
19
6615224019
นายสมประสงค์ สายสกล 
20
6615224020
นายสุทธิภัทร ทวนหอม 
21
6615224021
นายอภิรักษ์ เจือประเสริฐ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................