มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ แผน ก2
ระดับ นิติศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6667412005
นายสมศักดิ์ ปวงฟู 
2
6667412006
นายปองภพ ณ สงขลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................