มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812419062
นางสาวกัญชลิกา พุ่มพวง 
2
5812419068
นางสาวจีรภา พลเรือง 
3
5812419091
นางสาววรัมพร บรรทัดทอง 
4
5812419092
นางสาววันทิชา เชื้อกุณะ 
5
5812419095
นางสาวสโรชา แสนธิ 
6
5812419097
นางสาวสุกานดา สีหล้า 
7
5812419111
นายณัฐวุฒิ จันดาหาร 
8
5812419117
นายภูมิธนพัต ศิวเวทพิกุลโชติ 
9
5812419121
นายพชรพล รอดแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................