มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212426055
นางสาวปลายฝน ลาดก่าน 
2
6212426074
นายชวัลวิทย์ คำสุกดี 
3
6212426131
นายศุภฤกษ์ บุญเซ็ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................