มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412112032
นางสาวจันทนา อาจสมจิตร 
2
6412112033
นางสาวจิรนันท์ จางวางคง 
3
6412112034
นางสาวชลธิชา สัตย์ธรรม 
4
6412112035
นางสาวธนัชชา ทองอยู่ 
5
6412112037
นางสาวธิรดา เฟยคำ 
6
6412112038
นางสาวนนทยา นรดี 
7
6412112039
นางสาวนภัสสรณ์ ตันเฮง 
8
6412112040
นางสาวนริศรา แก้วป้องปก 
9
6412112041
นางสาวนิภาพร ชื่นบางบ้า 
10
6412112042
นางสาวปิยะธิดา คงหนองลาน 
11
6412112044
นางสาวภรณ์ลดา กล่อมแก้วเจริญ 
12
6412112045
นางสาวภัสสร แก้วเสถียร 
13
6412112046
นางสาวรัตนาวดี แสงเงิน 
14
6412112047
นางสาวศลิษา ภาคภูมิ 
15
6412112048
นางสาวสุชาวดี เคนเพ็ชรแสง 
16
6412112050
นางสาวสุธัญชนก มีพยุง 
17
6412112051
นางสาวสุภาวดี มักน้อย 
18
6412112052
นางสาวอรัญตา พินทอง 
19
6412112053
นางสาวอริยา หมอกใหม่ 
20
6412112054
นางสาวอสมาภรณ์ แก้วทุ่ง 
21
6412112055
นายกรรชนิพล อ้นมี 
22
6412112056
นายเจษฎาภรณ์ ศรีสม 
23
6412112057
นายณัฐวุฒิ เชื้อผู้ดี 
24
6412112058
นายนัธทวัฒน์ พุ่มสุวรรณ์ 
25
6412112059
นายพันธุ์ธัช เนตรสังข์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................