มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 21/61 (กองบิน)
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032426054
จ่าอากาศตรีหญิงเพ็ญพักตร์ บุญเสริม 
2
6032426055
จ่าอากาศโทหญิงวรรณนภา จั่นตอง 
3
6032426058
จ่าอากาศเอกกรกฎ บุญแถม 
4
6032426061
จ่าอากาศตรีกิติธัช วังแปง 
5
6032426065
จ่าอากาศตรีจิรายุ จ้าเสียง 
6
6032426067
จ่าอากาศเอกเจตรินทร์ ยาวิชัย 
7
6032426070
จ่าอากาศตรีชนาวุฒิ หมอนทอง 
8
6032426077
นางสาวณัฏฐ์ภัทรภร ทองสัมฤทธิ์ 
9
6032426082
จ่าอากาศโททวีโชค สำราญฤทธิ์ 
10
6032426083
จ่าอากาศโทธนวัฒน์ สืบบุญ 
11
6032426084
จ่าอากาศตรีธนา มีมั่งคั่ง 
12
6032426087
จ่าอากาศเอกธวัชชัย จันทร์สอน 
13
6032426090
จ่าอากาศตรีนุกูล ตั้งสุพรรณ 
14
6032426091
จ่าอากาศโทเนติพงษ์ คำสังวาลย์ 
15
6032426093
นายบุญฤทธิ์ ยิ้มฤทธิ์ 
16
6032426095
นายปภาวิณ ประดับวงศ์ 
17
6032426099
พันจ่าโทณัฎฐพล รอดเลิศ 
18
6032426102
นางสาวพรรณวรินทร์ วิริยะพันธุ์ 
19
6032426104
จ่าอากาศเอกพีรวัฒน์ อาษาขันธ์ 
20
6032426107
จ่าอากาศโทภูธเนศ จันทร์โปร่ง 
21
6032426108
จ่าอากาศเอกภูมิประภัทร พละทรัพย์ 
22
6032426110
จ่าอากาศโทเมธานนท์ เมฆทับ 
23
6032426115
นายวุฒิพงษ์ มณีสถิตย์ 
24
6032426117
จ่าอากาศเอกศักดิ์ดา อัคศรี 
25
6032426118
จ่าอากาศเอกศิสมพงษ์ อบเชย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 21/61 (กองบิน)
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6032426123
จ่าอากาศตรีสิทธิกร ทองครุธ 
27
6032426126
จ่าอากาศเอกหญิงจารุเนตร บุญทวี 
28
6032426128
พันจ่าอากาศเอกอนิรัตน์ สุกใส 
29
6032426129
จ่าอากาศตรีอนิวัฒน์ มะลิขาว 
30
6032426130
จ่าอากาศตรีอภิสิทธิ์ เขียวไทร 
31
6032426133
พันจ่าอากาศเอกเอกรัฐ อยู่ยัง 
32
6032426140
นายชุติพัฒก์ ปานภู่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................