มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 3
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6515272001
นางสาวสุภาวดี เพ็งคุ่ย 
2
6515272003
นายกฤษตภาส รุ่งนิมิตร 
3
6515272004
นายเกียรติภูมิ แก้วมี 
4
6515272005
นายคำประกาศิต สุขขิม 
5
6515272007
นายจิรวัฒน์ แสงปัญญา 
6
6515272008
นายเจษฎาพร ราชา 
7
6515272009
นายเฉลิมฤทธิ์ ปานสว่าง 
8
6515272010
นายชนะภัย ชัยสุนทร 
9
6515272011
นายชนานนท์ ท้วมเพ็ง 
10
6515272013
นายชลสิทธิ์ สุบงกฎ 
11
6515272014
นายณัฐพล สาดรุ่ง 
12
6515272015
นายณัฐวุฒิ ดีแจ่ม 
13
6515272016
นายทีปกรณ์ วันหา 
14
6515272017
นายเทพทัต ทองดา 
15
6515272019
นายธนกฤต เล็กกุล 
16
6515272020
นายปฏิภาณ ลำโนรี 
17
6515272021
นายเผชิญโชค นวนแก้ว 
18
6515272022
นายภัทรพงษ์ วิกสุวรรณ 
19
6515272023
นายภัทรพล ครุธวิเศษ 
20
6515272025
นายวีรภัทร คงอยู่เย็น 
21
6515272026
นายวุฒินันท์ เต็มแป้น 
22
6515272027
นายศรัณญ์ หมอนเมือง 
23
6515272028
นายสรายุทธ พึ่งรอด 
24
6515272029
นายสหรัฐ ราชอ่อง 
25
6515272030
นายอนุวัฒน์ คงสวัสดิ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 3
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6515272031
นายอภินันการ บุญศรี 
27
6515272032
นายอาณาจักร จูด้วง 
28
6515272048
นายเมทนีดล พันธ์ศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................