มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 27/03
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6635250001
จ่าอากาศเอกกันตพงศ์ เกษรพรหม 
2
6635250002
นายกิตติชัย มั่นระวัง 
3
6635250003
สิบตรีฐาปกรณ์ ทั่งกล่ำ 
4
6635250004
นายธนากร ดีสาร 
5
6635250005
นายธันพิสิษฐ์ มั่นคง 
6
6635250006
นายเนติกานต์ น้อยจั่น 
7
6635250007
นายปริวัตร ผสม 
8
6635250008
นายพงษภัทร ดวงดาว 
9
6635250009
นายพิสิษฐ์ พุ่มภู่ 
10
6635250010
นายพีรวัส เขตกัน 
11
6635250011
นายวีกฤษ สุวรรณทัพ 
12
6635250012
นายวีรภัทร เพียสำบ้อ 
13
6635250013
นายศักย์ศรณ์ พรหมจรรย์ 
14
6635250014
นายสุธิมนต์ เนตรแสงสี 
15
6635250015
นางสาวลลิตา แหวนประดับ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................