มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19/08
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5835612032
นางสาวนริศรา บุญทา 
2
5835612042
นางสาวสาวิตรี ทองอินทร์ 
3
5835612052
นายภาสกร แสนสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................