มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512213001
นางสาวกนกภรณ์ แก้วบังเกิด 
2
6512213002
นางสาวกัลยกร สมปล้อง 
3
6512213003
นางสาวชลธิชา ครุฑธิน 
4
6512213004
นางสาวชุติกาญจน์ แวงชัยภูมิ 
5
6512213005
นางสาวธัญญารักษ์ ยศงาม 
6
6512213006
นางสาวพรณาวรรณ บุญติ๊ด 
7
6512213007
นางสาวพรหมพร ขุนพิลึก 
8
6512213008
นางสาวพิมลวรรณ น้อยรอด 
9
6512213009
นางสาวรัชนาถ สาดสินแก้ว 
10
6512213011
นางสาววรรษมน สีลา 
11
6512213012
นางสาวสาวิณี แปลกมาก 
12
6512213013
นางสาวไอรดา มูลเปี้ย 
13
6512213014
นายกฤตษนัย จำปาศรี 
14
6512213015
นายณัฐพล ท่าน้ำ 
15
6512213016
นายณัฐศักดิ์ สุขขวัญ 
16
6512213017
นายธรรมนูญ จันดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................