มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212427010
นางสาวบงกช ศรีแก้ว 
2
6212427019
นางสาวเสาวลักษณ์ ใบบัว 
3
6212427021
นายจิราวัฒน์ บานแย้ม 
4
6212427022
นายจีระพันธ์ ยกตรี 
5
6212427026
นายธีรภพ เทียนบุตร 
6
6212427027
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์ 
7
6212427029
นายปณพน นาคไพจิตร 
8
6212427030
นายพัชรพล หลวงศรีราษฎร์ 
9
6212427033
นายภูวดล บุญแฟง 
10
6212427036
นายอดิศักดิ์ สุวรรณวงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................