มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม 3
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6315239001
นายวัชราพร แก้วดู 
2
6315239002
นายสมบูรณ์ ทองทรัพย์มณี 
3
6315239003
นายอรงค์กรณ์ เพ็งประสงค์ 
4
6315239004
นางสาวศิริวรรณ เหล็กสุวรรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................