มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112415001
นางสาวกัญญารัตน์ ธูปทอง 
2
6112415002
นางสาวชลนิชา จันอ่ำ 
3
6112415003
นางสาวณัฏฐนิชา ทักษิณ 
4
6112415004
นางสาวนพมาศ แก้วเหม 
5
6112415005
นางสาวเบญจวรรณ พันธ์โภคา 
6
6112415006
นางสาวปวีณา บัวคำ 
7
6112415007
นางสาวรินรดา รินรส 
8
6112415008
นางสาววัชราภา ขอบทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................