มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 20/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932419004
นางสาวกัญญาพัช ภัทรวิริย์นาคิน 
2
5932419014
นางสาวปรียานุช มานิชย์ 
3
5932419017
นางสาวภัทรานิตย์ อ่อนประสงค์ 
4
5932419020
นางสาวรังศิญาร์ จันทร์จับ 
5
5932419022
นางสาวศฌมร พุ่มขจร 
6
5932419023
นางสาวสิริยุคล ใจภักดี 
7
5932419028
นางสาวสุพัตรา นุ่มนิ่ม 
8
5932419029
นางสาวสุภาพร ชัยยา 
9
5932419031
นางสาวอรุณพร ชื่นหัตไทย 
10
5932419032
นายคมเพชร ดีสม 
11
5932419034
นายจักรกฤษณ์ พงศ์ศรี 
12
5932419036
นายณัฐนนท์ สุขหร่อง 
13
5932419038
นายวัชระ ใจบุญ 
14
5932419039
นายวัลลภ กระนัยนาท 
15
5932419041
นายสุวิจักขณ์ ชูประสิทธิ์ 
16
5932419044
นายฉัตรมงคล กลับมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................