มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 18/41
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732602002
นางสาวฉัตรมณี ยศปัญญา 
2
5732602007
นางสาวดลยา เขม้น 
3
5732602009
นางสาวนุชนาฎ สุขสอาด 
4
5732602011
นางสาวพิณนภา ขวัญวงศ์ 
5
5732602014
นางสาวรักสกุล จั่นปาน 
6
5732602015
นางสาววิญานันต์ สระทองเทียน 
7
5732602016
นางสาววิไลวรรณ นนทโคตร 
8
5732602019
นางสาวศิราพร นวนแก้ว 
9
5732602025
นางสาวอนิสา น้อยรุ่ง 
10
5732602036
นายทรงนาค ชวนยิ้ม 
11
5732602098
นางสาวปัทมาวดี สุดพันธุ์ 
12
5732602100
นายสุวิทย์ คำเลิศ 
13
5732602106
นางสาวปรียาภรณ์ เนียมชาวนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................