มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 19/36
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832412045
นางสาวชัชฎาภรณ์ อินนาคกูล 
2
5832412046
นางสาวณัฐกานต์ แว่นแก้ว 
3
5832412050
นางสาวนงลักษณ์ เส็งมา 
4
5832412052
นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง 
5
5832412056
นางสาวศิริพร บางอยู่ 
6
5832412061
สิบตำรวจตรีกริชชัย ปานมณี 
7
5832412062
นายกฤตรัตน์ หลวงปราบ 
8
5832412063
สิบตำรวจตรีกันตพัฒน์ ศัลยพงษ์ 
9
5832412064
นายกิตตินันท์ อันผาสุข 
10
5832412065
นายจักรกฤษ เชื้อบุญมี 
11
5832412071
นายธนพล จำเนียรผล 
12
5832412074
สิบตำรวจตรีปัญญาชัย ชัยวัง 
13
5832412075
นายพงศกร แก้วคำมา 
14
5832412076
นายพิษณุ เชยกิจ 
15
5832412078
นายภาณุพันธ์ มากโภคา 
16
5832412079
นายไมตรี ลอยทับเลิศ 
17
5832412080
นายวรานนท์ ชมประเสริฐ 
18
5832412081
นายวัลลภ อานพรม 
19
5832412087
สิบตำรวจตรีธนากร พาแก้ว 
20
5832412088
นางสาวปุญชรัสมิ์ ยศติถิ 
21
5832412092
ร้อยตำรวจโทชวลิต คำสุกดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................