มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา รุ่น 1
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5867122003
นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์ 
2
5867122004
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ 
3
5867122005
นายสราวุฒิ คงนุ่น 
4
5867122007
นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................