มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ แผน ก1
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6367208003
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ 
2
6367208004
นางสาวภารตา จันทร์สว่าง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................