มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512254082
นางสาวกนกนิภา ด่างพล้อย 
2
6512254083
นางสาวกนกวรรณ กลมกล่อม 
3
6512254084
นางสาวกุลจิรา ชำนาญ 
4
6512254085
นางสาวขนิษฐา มารศรี 
5
6512254086
นางสาวขนิษฐา เสโส 
6
6512254087
นางสาวจิราพัชร สอนคุ้ม 
7
6512254088
นางสาวจุฑามณี พวงแก้ว 
8
6512254089
นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมภักดิ์ 
9
6512254090
นางสาวชลธิชา บุญลา 
10
6512254091
นางสาวชวาลา สีกาวี 
11
6512254092
นางสาวชัชฎาพร นิตุธร 
12
6512254093
นางสาวฐิติกาญจน์ แก้วสุติน 
13
6512254094
นางสาวณฐกร ปิ่นสุม 
14
6512254095
นางสาวณัฏฐากรณ์ บัวดอก 
15
6512254096
นางสาวณัฐณิชา วุ่นอภัย 
16
6512254097
นางสาวณัฐนันทน์ นุชเปรม 
17
6512254098
นางสาวธนพร พึ่งพิณ 
18
6512254099
นางสาวธนภรณ์ สุนทรภักดี 
19
6512254101
นางสาวนพเก้า เกตุแก้ว 
20
6512254102
นางสาวนภัทร คชรักษ์ 
21
6512254103
นางสาวนริศรา แซ่หว้า 
22
6512254104
นางสาวนันท์สินี บุญไทย 
23
6512254105
นางสาวปัณฑิตา มั่นคง 
24
6512254106
นางสาวปัณรักษา วัฒนะ 
25
6512254107
นางสาวพัณณิภา คำลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512254108
นางสาวพิมกมล พูลศรี 
27
6512254109
นางสาวพิมพ์นภัส รัดบ้านด่าน 
28
6512254110
นางสาวเพชรรัตน์ ตาสุติน 
29
6512254111
นางสาวแพรวศิริ คำมี 
30
6512254112
นางสาวภัคจิรา ทาแฮ 
31
6512254113
นางสาวรดา ชูสุข 
32
6512254114
นางสาววรกร ชูจิตรนาวิน 
33
6512254115
นางสาววริทธิ์ธร ปิ่นสุม 
34
6512254116
นางสาวศุภลักษณ์ ทิมโต้ 
35
6512254118
นายธีรชาติ ศรีบุรินทร์ 
36
6512254119
นายภาณุวัฒน์ อุตสาหะ 
37
6512254120
นายวีรยศ มีมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................