มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312207001
นางสาวจุฑามาส แสงแก้วสุข 
2
6312207002
นางสาวธัญลักษณ์ สำเภา 
3
6312207003
นางสาวปฐมวรรณ สวยกระโทก 
4
6312207004
นางสาวปัทมพร สาทจิม 
5
6312207005
นางสาววาลิณีย์ แสงพระจันทร์ 
6
6312207006
นางสาวอรณิชา บุตรดี 
7
6312207007
นายธนวัต แสนยากุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................