มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล 27/05
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6635628001
นางสาวกรกมล เกลี้ยงจันทร์ 
2
6635628002
นางสาวกรรธิการ์ คมขำ 
3
6635628003
นางสาวจุฑารัตน์ สีทา 
4
6635628004
นางสาวชนัญธิดา นักระนาด 
5
6635628006
นางสาวทิพย์ธิดา คลังเพ็ชร 
6
6635628007
นางสาวธัญญา สระทองแง๊ด 
7
6635628008
นางสาวนพกานต์ แสนสุวรรณ 
8
6635628010
นางสาวรัลยาธรณ์ เรืองพงศ์ขจร 
9
6635628011
นางสาวรุ่งอรุณ บางยิ้ม 
10
6635628013
นางสาววนิดา ภักดีเหลา 
11
6635628014
นางสาววันนิสา นิลเพชร 
12
6635628015
นางสาววาสนา แก้วกาญจนะวงษ์ 
13
6635628017
นางสาวศศิธร ประจวบผล 
14
6635628018
นางสาวสุธาทิพย์ เผือกชาวนา 
15
6635628019
นางสาวสุภาวดี แวงวรรณ 
16
6635628020
นายณฐกร พรไตรรัตน์ 
17
6635628021
นายรัฐสรรค์ ตุงคะศิริพร 
18
6635628022
นายวัชรากร แสนเกษม 
19
6635628023
นายณธกร เตชาธนาวัฒน์ 
20
6635628024
นายศาสนะ ชัยพิพัฒน์ 
21
6635628025
นายอรรถพล เกษศิลป์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................