มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712602002
นางสาวกมลชนก น้อยดิษฐ์ 
2
5712602010
นางสาวชฎาภรณ์ บัวชุม 
3
5712602025
นางสาวมยุรี นาคจันทร์ 
4
5712602037
นางสาวสุนันทา เขียวน้อย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................