มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512108001
นางสาวกัญญารัตน์ แย้มเขนง 
2
6512108002
นางสาวกัลยรัตน์ รอดทุ่ง 
3
6512108003
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ใจใส 
4
6512108005
นางสาวเจนจิรา นรมานิตย์ 
5
6512108006
นางสาวชนิสรา เป้รอด 
6
6512108007
นางสาวฐิติยา พึ่งพัก 
7
6512108008
นางสาวณภัทร ชมชื่น 
8
6512108009
นางสาวทิพวรรณ คำแอด 
9
6512108011
นางสาวเบญจวรรณ ฤทธิ์ดี 
10
6512108012
นางสาวประภัสสร ค่อยชัยภูมิ 
11
6512108013
นางสาวปวรรัตน์ ก้อนมั่นคง 
12
6512108014
นางสาวปางสิริ เรืองเกษม 
13
6512108015
นางสาวปิยภัส บุตรจันทร์ 
14
6512108016
นางสาวพัชรฤดี แสวงหา 
15
6512108018
นางสาวพิไลวรรณ จูนชัย 
16
6512108019
นางสาวเพชรลดา ม่วงสิมมา 
17
6512108020
นางสาวไพรินทร์ ราชเพียแก้ว 
18
6512108021
นางสาวภัทรศยา ปัญญาทา 
19
6512108022
นางสาวมุทิตา ทรงประทีปกุล 
20
6512108023
นางสาวรัตน์ติกาญณ์ จันทร์เนย 
21
6512108024
นางสาวรุจิเรศ บุตรใหญ่ 
22
6512108025
นางสาวเรืองลักษณ์ บุตรทิพย์สกุล 
23
6512108026
นางสาววราภรณ์ เหวิจิตร 
24
6512108027
นางสาววริศรา วิทยา 
25
6512108028
นางสาวศิรประภาพร มิดชิด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512108029
นางสาวศิริขวัญ พูดดี 
27
6512108030
นางสาวสุธาสิณี คำกลอน 
28
6512108031
นางสาวอริสรา ทิมแห้ว 
29
6512108033
นางสาวอารีรัตน์ เรืองวิริยะนันท์ 
30
6512108034
นายกรณิศ จอมเพ็ง 
31
6512108036
นายธนภัทร อินทนู 
32
6512108037
นายปัญญาพล พงษ์ชัยสิทธิ์ 
33
6512108038
นายวทัญญู ทับทิมศรี 
34
6512108039
นายสุรชาติ มิ่งขวัญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................