มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 15/32
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543186056
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณทา 
2
543186058
นางสาวกรรณิกา บุญลอย 
3
543186059
นางสาวกิตติภรณ์ นงภา 
4
543186061
นางสาวขวัญใจ ชัยกิจ 
5
543186063
นางสาวจารุวรรณ บุศราคำ 
6
543186074
นางสาวนรินทร์ จุมภู่ 
7
543186075
นางสาวนฤชญา โกสิงห์ 
8
543186082
นางสาวประนิตดา อ่อนเชตุ 
9
543186091
นางสาวละอองดาว ธูปหอม 
10
543186093
นางสาววารุณี ชื่นตะโก 
11
543186100
นางสาวสิริกร โพธิ์หอม 
12
543186102
นางสาวสุธาสินี วรภาพ 
13
543186104
นางสิริกร อุดแก้ว 
14
543186106
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์สวย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................