มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412419046
นางสาวกมลลักษณ์ ป้อมแสง 
2
6412419047
นางสาวกรรณิการ์ คุณสุทธิ์ 
3
6412419048
นางสาวกัญญารัตน์ ทานวัน 
4
6412419049
นางสาวจีรพร สงสนั่น 
5
6412419050
นางสาวจุฑามาศ กว้างศูนย์ 
6
6412419051
นางสาวจุฬารัตน์ เกตุอินทร 
7
6412419052
นางสาวเจนนิสา คีรีกีรติ 
8
6412419053
นางสาวชลธิชา ทองเชตุ 
9
6412419054
นางสาวณัฐธิชา สายกระสุน 
10
6412419056
นางสาวทัศนีย์ แสงมะณี 
11
6412419059
นางสาวนภาพร สิทธิ 
12
6412419060
นางสาวนัชชา ฉิมเทศน์ 
13
6412419061
นางสาวปวีณา แก้วกองทรัพย์ 
14
6412419062
นางสาวผกามาศ มุ่งเครือกลาง 
15
6412419063
นางสาวพรทิพย์ ศรีจริยา 
16
6412419064
นางสาวพิมพ์ชนก ดนตรี 
17
6412419065
นางสาวภิญญาพัชร์ ดาวเทศ 
18
6412419066
นางสาวรินรดี แซ่โซ้ง 
19
6412419067
นางสาววรรณิดา สว่างเรืองฤทธิ์ 
20
6412419068
นางสาววราภรณ์ แซ่ฮ้อ 
21
6412419069
นางสาวศศิธร มวลชู 
22
6412419071
นางสาวศุภนิดา จูอาภรณ์ 
23
6412419072
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์สอน 
24
6412419073
นางสาวศุภิสรา สังข์สอน 
25
6412419074
นางสาวสิริกาญจน์ ไคร้ยะชนธัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412419075
นางสาวสิริลักษ์ โอษฐงาม 
27
6412419076
นางสาวโสรญา แซ่กือ 
28
6412419077
นางสาวอัญชริกา หมู่ขำ 
29
6412419079
นางสาวเอเชีย แซ่กือ 
30
6412419080
นายกรภัทร ปานตะวัน 
31
6412419081
นายคฑาวุธ กาสมุทร์ 
32
6412419082
นายธนิตานนท์ วงค์โคคุ้ม 
33
6412419085
นายนันทกานต์ ศาลางาม 
34
6412419086
นายบดินทร์ชัย คงทรัพย์ 
35
6412419087
นายภวัต พิพิธ 
36
6412419088
นายวันเฉลิม เรียนพร้อม 
37
6412419089
นายศุภณัฐ สนเพ็ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................