มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น 25/61
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6435405005
นางสาวน้ำฝน นาคจัง 
2
6435405010
นายณัฐกร แสงศักดิ์ 
3
6435405012
นายวันชัย โตสุวรรณ์ 
4
6435405015
นางสาวภัทริยา แสนคำ 
5
6435405016
นางสาวลูกน้ำ เอี่ยมชัย 
6
6435405023
นางสาวณัฐมน อินทนงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................