มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น 17/33
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632405035
นางสาวดลพร แก้วกำเนิด 
2
5632405039
นางสาวปิ่นเพชร คัชมาตย์ 
3
5632405042
นางสาวรัตนาภรณ์ ไผ่เรือง 
4
5632405043
นางสาวศิรประภา เทพเธียร 
5
5632405045
นางสาวสุทธิลักษณ์ คงอินทร์ 
6
5632405046
นายกฤษดา เตปินตา 
7
5632405048
นายคณิศร มัทธุจัด 
8
5632405049
นายชัยณรงค์ เทือกสุบรรณ 
9
5632405051
นายธนวัชร อินน้อย 
10
5632405053
นายปฐมพร ลีประโคน 
11
5632405055
นายพันธ์รบ คำพิมพ์ 
12
5632405056
นายพาโชค เขียวคล้าย 
13
5632405058
นายวิจักษณ์ ราตรีพรทิพย์ 
14
5632405059
นายวุฒิพงษ์ เพ็งยา 
15
5632405061
นายสถาพร ไหมธรรมพิทักษ์ 
16
5632405068
นายศุภวัฒน์ แนไพร 
17
5632405069
นางสุนทร น้อยใจมั่น 
18
5632405077
สิบโทณัฐพล สายทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................