มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 25/36
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6432412031
นางสาวชญานิศ เรือนเดื่อ 
2
6432412032
นางสาวชนิดาภา คงธนาเวช 
3
6432412033
ดาบตำรวจหญิงชุติมา กุลประดิษฐ์ 
4
6432412035
ดาบตำรวจหญิงวิชญาพร บำรุงศรี 
5
6432412036
ร้อยตำรวจโทกอสิณธ์ กุลเพชรประสิทธิ์ 
6
6432412037
สิบตำรวจตรีชัยวุฒิ สุขเกิด 
7
6432412039
สิบตำรวจโทนวพัฒน์ รัตนกูล 
8
6432412040
นายจาตุรนต์ ไชยโย 
9
6432412041
นายวรพล ถังทอง 
10
6432412042
ว่าที่ร้อยโทสุเมธ รักปรางค์ 
11
6432412043
นายเสนาะ ศรีพิเศษ 
12
6432412048
ว่าที่ร้อยตรีเริงชัย โพธิ์เจริญ 
13
6432412049
สิบตำรวจตรีอนุชา พิชวงค์ 
14
6432412059
นายภาณุวัฒน์ อยู่คอน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................