มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612404018
นางสาวภูษณิศา ยวนแห่ว 
2
5612404029
นางสาวสาวิตรี สีนวล 
3
5612404043
นายทัศเทพ พันธ์เอี่ยม 
4
5612404060
นายอนุชา โตสิริกุลชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................