มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612602001
นางสาวกัณฑิชา หมื่นอภัย 
2
6612602003
นางสาวขวัญจิรา เสวิสิทธิ์ 
3
6612602005
นางสาวจิดาภา โหลทอง 
4
6612602006
นางสาวจีรานันท์ ปราบมะไลย 
5
6612602007
นางสาวชลธิชา แก้วเกิด 
6
6612602008
นางสาวณัฐิดา สีหะสุต 
7
6612602009
นางสาวณิชนันทน์ วัลละวงศ์ 
8
6612602010
นางสาวดารารัตน์ โตรัตน์ 
9
6612602012
นางสาวธนัชชา ศรีใจ 
10
6612602013
นางสาวนภสร ศรีวงศ์ 
11
6612602014
นางสาวประภัสสร ฮ่องคำ 
12
6612602015
นางสาวพิมพิศา ศรีสวัสดิ์ 
13
6612602016
นางสาวมินทร์ฐิตา หิรัณยธนาธิป 
14
6612602017
นางสาววราภรณ์ ศรีบุรินทร์ 
15
6612602019
นางสาวศศิวรรณ บุญคง 
16
6612602020
นางสาวศิรินภา หมื่นสวัสดิ์ 
17
6612602021
นางสาวสรัลดาพร สำราญใจ 
18
6612602022
นางสาวสุชิราภรณ์ บุญเที่ยง 
19
6612602023
นางสาวสุธาสินี หมื่นจันทร์ 
20
6612602024
นางสาวสุพัฒน์ตรา ลัยกิจมงคล 
21
6612602025
นางสาวสุพิชญา ชายกลั่น 
22
6612602026
นางสาวอรจิรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ 
23
6612602027
นางสาวอรปรีญา แก้วดวงดี 
24
6612602028
นางสาวอัจจิมา น้อยปุก 
25
6612602029
นางสาวอัญพร ปัตถา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612602031
นายกิตติพจน์ กลางถิ่น 
27
6612602032
นายจงชนะ สอนเวช 
28
6612602033
นายจักรพงษ์ เจนจบ 
29
6612602034
นายจิรัฏฐ์เทพ เปรมกระโทก 
30
6612602036
นายณรงค์ แสงดาว 
31
6612602037
นายณัฐกิตติ์ สมจิตร 
32
6612602038
นายณัฐพล ทองอินทร์ 
33
6612602040
นายธนวรรธน์ แสงสอาด 
34
6612602041
นายพรรษา เฉยบัว 
35
6612602042
นายพสิษฐ์ ยิ้มประเสริฐ 
36
6612602043
นายภาณุพงศ์ แก้วบท 
37
6612602044
นายภานุพงษ์ ศรีมูล 
38
6612602045
นายรัชชานนท์ ทองน้อย 
39
6612602048
นายศานิต อ่อนสีดา 
40
6612602050
นายสิรวิชญ์ แสนประสิทธิ์ 
41
6612602051
นายเสฎฐวุฒิ ประจันทร 
42
6612602121
นางสาววรรณวิศา จันทร์ศรี 
43
6612602154
นายชนกันต์ คงสวัสดิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................