มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512801001
นางสาวกฐิน จอมคำสิงห์ 
2
6512801002
นางสาวกวินนา กันยาประสิทธิ์ 
3
6512801003
นางสาวกัลยรัตน์ แสงขัน 
4
6512801004
นางสาวกุณฑิกา คลังต่วน 
5
6512801005
นางสาวเกวลีน โกเมฆ 
6
6512801006
นางสาวจินดามัย โลหะกิจ 
7
6512801007
นางสาวจิรัชชญา หลวงใจ 
8
6512801008
นางสาวจุฑาทิพย์ วิลาสุวรรณ 
9
6512801009
นางสาวชนนิกานต์ หนูเวียง 
10
6512801010
นางสาวณัฐกมล เขตจรัสแสง 
11
6512801011
นางสาวณัฐภิริยา แซ่หงอ 
12
6512801012
นางสาวณัฐวดี วันนา 
13
6512801013
นางสาวเดือนเต็มสิริ สมนึก 
14
6512801014
นางสาวเดือนเพ็ญ จันทร์ดี 
15
6512801015
นางสาวทักษิณา สุริยะคำวงค์ 
16
6512801017
นางสาวธัญชนก พลโพธิ์ 
17
6512801018
นางสาวนรินทร พินิจมนตรี 
18
6512801019
นางสาวนลินนิภา เพ็ชรนิล 
19
6512801020
นางสาวนันทชพร เสริฐสงัด 
20
6512801021
นางสาวนันท์ณภัส แสงนาค 
21
6512801022
นางสาวนันท์พนิตา ฉันขาว 
22
6512801023
นางสาวเบญจพร จำปานิล 
23
6512801024
นางสาวปณิดา อินทรคุปต์ 
24
6512801025
นางสาวพัชรพร วิรัตน์ประเสริฐ 
25
6512801026
นางสาวพัชราภา อ่ำปั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512801027
นางสาวพัทธวรรณ กรุชวงษ์ 
27
6512801028
นางสาวพิมพ์ฐิดา บุตรแก้ว 
28
6512801029
นางสาวภัทราภรณ์ เขื่อนคำ 
29
6512801030
นางสาวภัสร์รัฐชนก เถาว์ทิพย์ 
30
6512801031
นางสาวมนฤดี ตรีหยัน 
31
6512801032
นางสาวมัญชุนันท์ ยางสี 
32
6512801033
นางสาวรวงข้าว จันทะศรี 
33
6512801034
นางสาวรัตนวลี สร้อยสังวาลย์ 
34
6512801035
นางสาวลักษิกา ยาใจ 
35
6512801036
นางสาวลัลน์ลลิต ฝอยทอง 
36
6512801037
นางสาววัชรี บุญยืน 
37
6512801038
นางสาววาสนา ไตยนำ 
38
6512801039
นางสาววิลาวัลย์ กวีสานต์ 
39
6512801040
นางสาวศริพร ยศงาม 
40
6512801041
นางสาวศศิกานต์ ชุ่มอินทร์ 
41
6512801042
นางสาวศศิธร แบบบาง 
42
6512801043
นางสาวศศิธร ศรีรักษ์ 
43
6512801044
นางสาวศิริลักษณ์ แสนคำ 
44
6512801045
นางสาวศิวพรรณ ปัญญาสงค์ 
45
6512801046
นางสาวศุภารัตน์ จันทะวงษ์ 
46
6512801047
นางสาวสิรินภา แต่งตั้ง 
47
6512801048
นางสาวสุกัญญา ยอดคำ 
48
6512801049
นางสาวอธิชา ลาคำ 
49
6512801050
นางสาวอริสรา พรหมรัด 
50
6512801051
นางสาวอรุณรัตน์ จันทะคุณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6512801052
นางสาวอารดา อนาวงษ์ 
52
6512801053
นางสาวอุมาพร ปิ่นมณี 
53
6512801054
นายคัมภีร์ สีมา 
54
6512801055
นายจิรันธนิน นกมั่น 
55
6512801056
นายธนากร ศรีษะโคตร 
56
6512801057
นายวลัยพรรณ วิชาชัย 
57
6512801058
นายพัทธพล นรสิงห์ 
58
6512801059
นายวันมนัส โตกำแพง 
59
6512801060
นายวิธวินท์ หล่อหลอม 
60
6512801061
นายวิริทธิ์พล บุญจอม 
61
6512801062
นายวุฒิชัย มิลินทากาศ 
62
6512801063
นายสิทธิพร พลเสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................