มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 19/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832418005
นางสาวจุฑามาศ เอมสวัสดิ์ 
2
5832418011
นางสาวชุติมา ชมเชย 
3
5832418016
นางสาวทิฆัมพร อ่อนดี 
4
5832418022
นางสาวพริ้มเพรา อาจสุธรรม 
5
5832418023
นางสาวรัฐวรรณ์ มัณฑนะภรณ์ 
6
5832418025
นางสาวศจี คงนา 
7
5832418027
นางสาวศิริรัตน์ เสนาะพิน 
8
5832418040
นายพชรพล เรียบร้อย 
9
5832418042
นายสถาพร วานิช 
10
5832418044
นายสุรชาติ คำฟัก 
11
5832418047
นางสาวเมขลา เปรมเกิด 
12
5832418048
นายสงวนศักดิ์ ทมิฬทร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................