มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312426007
นางสาวธิดารัตน์ เหลี่ยมศร 
2
6312426008
นางสาวบัณฑิตา อำไพพัด 
3
6312426010
นางสาวปาจรีย์ เพชรพันธุ์ 
4
6312426012
นางสาวรดา บุญจิตร 
5
6312426015
นางสาวศริญญา จาดศรี 
6
6312426019
นางสาวสุภาวี วงษ์สกุล 
7
6312426021
นางสาวอมรรัตน์ สายพันธุ์ 
8
6312426022
นางสาวอริสา ป่านไหม 
9
6312426025
นายกำพล ขำขม 
10
6312426026
นายชัยมงคล รอดทัพ 
11
6312426028
นายชินวัตร รู้รอบ 
12
6312426029
นายณภัทร สืบหล้า 
13
6312426035
นายพงศกร ทองโพธิ์ 
14
6312426041
นายศรายุทธ สุทธิพงค์ 
15
6312426045
นายอาคม มาราช 
16
6312426049
นางสาวจารุวรรณ เรี่ยศรีจันทร์ 
17
6312426131
นายศุภณัฐ วัลลา 
18
6312426135
นางสาวชุติมา สะนาวงษ์ 
19
6312426136
นายปัณณธร แสงตาล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................