มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812408089
นายทชากร เอี่ยมมี 
2
5812408090
นายธนวัฒน์ มานิ่ม 
3
5812408097
นายพิษณุพงศ์ โพธิ์คง 
4
5812408101
นายวิชัย สอนจิต 
5
5812408104
นายศุกวรรณ ศกกลาง 
6
5812408106
นายสุรวิช อินแก้ว 
7
5812408107
นายสุรัตน์ เสือคล้าย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................