มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 25/34
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6432407001
นางสาวนนทวดี นวมน้อย 
2
6432407002
นางสาวพรรณนิภา ภู่พันธ์ 
3
6432407003
นางพิมพ์ผกา ยิ้มรอด 
4
6432407004
นางสาวพิมพ์วิภา สืบสายอ่อน 
5
6432407005
นางสาววรุณทิพย์ แก้วถม 
6
6432407006
นางสาวสุภัชชา หนักเพ็ชร์ 
7
6432407007
นางสาวอรกาญจน์ แสวงสุข 
8
6432407008
นายคุณากร ทองชาวนา 
9
6432407009
นายจักรกฤษ ศรีคล้าย 
10
6432407010
นายสุรเชษฐ อุ่นแก้ว 
11
6432407011
นายอเทน จันทร์เชย 
12
6432407012
นายอามร ทรงแก้ว 
13
6432407013
นายวรเดช บูชาวัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................