มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612236001
นางสาวกมลพรรณ หมื่นนารา 
2
6612236002
นางสาวกาญจนาวดี เอมพิมพ์ 
3
6612236003
นางสาวณิชารีย์ เที่ยงอยู่ 
4
6612236004
นางสาวธัญวรรณ อ่ำเจริญ 
5
6612236006
นางสาวพุทธชาติ เกตุแดง 
6
6612236007
นางสาวมณิสร อิ่มสมโภชน์ 
7
6612236008
นางสาวมุทิตา คมสันต์ 
8
6612236009
นางสาวรัตน์รวี สุขสัมพันธ์ 
9
6612236011
นางสาวสุชญา มณีรมณ์ 
10
6612236012
นายเจษฎา ตรงดี 
11
6612236015
นายนนทวัฒน์ แจ้งเรือง 
12
6612236016
นายวัชรพงษ์ แดงจันทร์ 
13
6612236018
นายอดิศักดิ์ หมีคุ้ม 
14
6612236019
นายอนุศิษฏ์ สุขหร่อง 
15
6612236021
นางสาวเกศรินทร์ เพ็ญสาริกา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................