มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612416018
นางสาวปวีณา ฉิมพาลี 
2
5612416020
นางสาวพรแก้ว เลิศครสาร 
3
5612416021
นางสาวพรสุดา ทิงาม 
4
5612416023
นางสาวพัชริดา สิงหา 
5
5612416033
นางสาวสุกัญญา อุ่นแก้ว 
6
5612416036
นางสาวสุพัตรา คำตาว 
7
5612416052
นายอลงกรณ์ อิ้มอนงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................