มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 25/05
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6435224009
จ่าอากาศตรีกิตติธัช มาโพธิ์ 
2
6435224011
นายณัฐชนน ชูเขียว 
3
6435224014
จ่าอากาศตรีธนภัทร เสนกัลป์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................