มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712204004
นางสาวศศิประภา กวางแก้ว 
2
5712204008
นายจตุพล พูลทวี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................