มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412274001
นางสาวกัญญารัตน์ ละหานนอก 
2
6412274003
นางสาวเกศินี รอดเส็ง 
3
6412274004
นางสาวจิราภา ใจตรงดี 
4
6412274005
นางสาวปรีณาพรรณ หวาดตาลเตี้ย 
5
6412274007
นางสาวปองปรีดา ชัยวงค์ 
6
6412274008
นางสาวปุณยาพร ฉิมวรรณ 
7
6412274009
นางสาวเปี่ยมสุข คำดี 
8
6412274010
นางสาวพลอยชมภู ลาสาน 
9
6412274012
นางสาววิชานาถ อยู่ชูฉาย 
10
6412274013
นางสาวศิริรัตน์ มีสง่า 
11
6412274014
นางสาวสุกัญญา วิชนี 
12
6412274015
นางสาวอัญชลีพร โมกขำ 
13
6412274016
นายณัฐวุฒิ อินสอน 
14
6412274017
นายธนายุทธ พุทธนาค 
15
6412274018
นายนิพนธ์ จูเปีย 
16
6412274019
นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์เทพ 
17
6412274020
นายวชิรานนท์ โนนทิง 
18
6412274021
นายสิทธิพล พุ่มเมือง 
19
6412274022
นายอภินันทน์ เดือนเพ็ญ 
20
6412274024
นายอานนท์ มั่นคง 
21
6412274025
นางสาวจิราภา ผิวพิมพ์ดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................